Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia wstępne
• Sklep internetowy Zepter Produkty dostępny pod adresem internetowym
www.zepter-produkty.pl, prowadzony jest przez Marta Zinterstein
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Al - Mar Marta
Zinterstein; ul. Słoweńska 13; 15-628 Białystok, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 542 264 87 72 REGON
052241370
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze
Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z
Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
P.H.U. Al - Mar Marta Zinterstein; ul. Słoweńska 13; 15-628 Białystok, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 542 264 87 72,
REGON 052241370
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze
Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www. zepter-produkty.pl
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),

bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i
modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu -
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
• Adres Sprzedawcy: 15-628 Białystok; ul. Słoweńska 13
• Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zepter-produkty.pl
• Numer telefonu Sprzedawcy: 691 411 757
• Numer fax Sprzedawcy brak
• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 38144013870000000014275436
• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08.00 -
21.00
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:

• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
typu Opera, Inernet Explorer
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,,
• zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5
Informacje ogólne
• Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
• Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
• Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
• Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych
………………………………………………………...
• Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
• Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
• Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego
żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
• zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
• zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
odbiorcy Zamówienia,
• kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt
3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
• Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
• Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
• Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
• Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.
Świętojańska 2, 15-082 Białystok
• Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
• Płatność przy odbiorze
• Płatność za pobraniem
• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
• Płatności elektroniczne
• Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się za stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia
Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• W przypadku wyboru przez Klienta:
• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
• płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
• płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest
dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia
otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
• Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia.
• A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient
ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia
wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
• Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący
sposób:
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości
po wykonaniu wszystkich części zamówienia
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
• Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
• Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
• W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od
dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
• W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od
objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
• Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego
terminu.
wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
• W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany
przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.
• Skutki odstąpienia od Umowy:
• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.
• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę.
• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się
wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
zwykłym trybie odesłany pocztą.
• Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany
w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu,
będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
• w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy,
• w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
• o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 11
Reklamacja i gwarancja
wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty
• Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez
Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
• Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w
tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru.
• Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a
także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca
dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
• Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient
wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
• Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/
odr/
.