RĘKOJMIA I GWARANCJA ORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16. Zepter udziela gwarancji wyłącznie na towary wskazane w karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna załączana jest do towarów, na które Zepter udziela gwarancji i zawiera szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach gwarancji.

17. Gwarancja udzielona przez Zepter, nie wyłącza nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupujących wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

18. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów w okresie gwarancyjnym lub w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Kupujący winien, zgodnie z przepisami regulującymi daną instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać, złożyć reklamację w jednym z punktów serwisowych Zepter, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Zepter, pod numerem Biura Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zepter@zepter.com.pl.

19. Kupujący, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Zepter oraz w punktach serwisowych Zepter. W przypadku nieskorzystania przez Kupującego z formularza reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Kupującemu sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie przez Konsumenta nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji. Wadliwe towary Kupujący winien dostarczyć na koszt Zepter: (i) do najbliższego punktu serwisowego Zepter lub (ii) wysłać je przesyłką kurierską bezpośrednio na adres Serwisu Centralnego Zepter (Serwis Centralny Zepter, 96-503 Sochaczew, ul. Gawłowska 177), po uprzednim telefonicznym ustaleniu z Zepter terminu odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem dc pkt. 20 poniżej.

20. W przypadku towarów dostarczonych i zamontowanych przez Zepter Kupujący może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do autoryzowanego serwisanta Zepter, którego dane są przekazywane Kupującemu wraz z dokumentacją zakupionego towaru, a który jest również uprawniony do okresowego serwisowania ww. towarów.

21. Po załatwieniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru na koszt Zepter, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Zepter zgodnie z wybraną formą kontaktu, ustaloną w trakcie składania reklamacji.

22. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o nieuznaniu reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do akceptującej wiadomości, że w przypadku uznania przez Zepter zasadności reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostępnienia Zepter reklamowanego towaru, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Powyższa informacja została pobrana z druku umowy sprzedaży firmy Zepter ze strony WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY.