DOSTAWA I WYDANIE TOWARU
8. Z zastrzeżeniem zdania następnego dostawa i wydanie towaru nastąpi po wpływie środków na właściwy rachunek bankowy Zepter - zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem zapłaty Ceny Łącznej - w terminach wskazanych na pierwszej stronie niniejszej umowy liczonych od daty wpływu na właściwy rachunek bankowy Zepter Ceny Łącznej. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w systemie paczka pobraniowa dostawa towaru nastąpi w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.
9. Zepter dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego w umowie lub - w przypadku zmiany adresu - w zawartym przez strony aneksie. 10. W przypadku zakupu urządzenia do uzdatniania wody, montażu urządzenia dokonuje autoryzowany serwisant Zepter po uzgodnieniu z Kupującym terminu montażu. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
11. Kupujący - Konsument w rozumieniu art. 22' kodeksu cywilnego - zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy), ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy Konsument powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres zepter(:Dzepter.com.pl W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu formie elektronicznej na trwałym nośniku w formacie zabezpieczonego pliku PDF.
12. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 827 lub z wzoru zamieszczonego w formularzu informacyjnym, ale nie jest to obowiązkowe.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. kosmetyki, artykuły spożywcze), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, a ze względów higienicznych lub przez wzgląd na ochronę zdrowia towarów tych nie można zwrócić po otwarciu opakowania.
14. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od niniejszej umowy, strony zobowiązują się do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Zepter oświadczenia o odstąpieniu. Zepter zobowiązuje się do odbioru towaru od Konsumenta za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Konsumentem terminu odbioru. Zepter dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z ww. zwrotem.
15. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta wyłącznie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy kredytu, Konsument zobowiązany jest, pod warunkiem posiadania już zakupionego towaru, zapłacić za niego jednorazowo Cenę Łączną bezpośrednio firmie Zepter na rachunek bankowy Zepter. W przypadku natomiast, gdy towar nie został Konsumentowi wydany - umowa sprzedaży wygasa.

Powyższa informacja została pobrana z druku umowy sprzedaży firmy Zepter ze strony WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY.